Bahasa Melayu KSSR (Semakan 2017) ini dikongsikan sebagai rujukan dan panduan khususnya kepada warga pendidik sekolah rendah yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu.

Matlamat

Kurikulum standard pendidikan Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

Objektif

KSSR mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut:
 1. Memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan, dan pertanyaan dengan betul.
 2. Bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
 3. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami, dan menaakul maklumat tersurat dan tersirat daripada pelbagai sumber untuk memberikan respons dengan betul;
 4. Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca.
 5. Mencatat, menulis, dan mengimlak untuk mengaplikasikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun.
 6. Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit, dan menulis ulasan.
 7. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
 8. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan.
 9. Menghargai dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

Fokus

Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi bahasa. Kemahiran asas literasi memberi penekanan kepada murid Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) untuk menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta dilaksana sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara terancang.

Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6) pula, pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberi penekanan kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran bahasa supaya mereka lebih berketerampilan berbahasa dalam bentuk lisan dan bertulis.

Melalui penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata, memperoleh dan memproses maklumat serta dapat memupuk minat membaca. Penguasaan kemahiran menulis pula, murid dapat mengaplikasikan maklumat dalam pelbagai bentuk penulisan bagi menyampaikan idea mereka.

Fokus juga diberikan dalam penguasaan tatabahasa yang baik bagi membantu murid berkomunikasi dengan menggunakan sistem bahasa yang betul dan menghasilkan penulisan yang berkualiti dan kreatif. Manakala dalam aspek Seni Bahasa pula, murid dapat mengapreasiasikan keindahan bahasa Melayu melalui pelbagai teknik kemahiran bahasa yang santai dan menyeronokkan.

Penekanan aktiviti dalam sesuatu PdP dan penggunaan pelbagai bahan yang menarik secara didik hibur bagi semua kemahiran dan aspek seni Bahasa dan tatabahasa. Penggunaan pelbagai strategi dalam PdP dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran bahasa dengan lebih berkesan.

Organisasi Kandungan

Organisasi Kandungan DSKP ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang terdiri daripada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Setiap standard ini berpaksikan kemahiran bahasa dan sistem bahasa yang disokong oleh pengisian kurikulum.

Selain itu, setiap standard ini mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid selama enam tahun pembelajaran di sekolah rendah. Ketiga-tiga standard ini dijelaskan dalam jadual seperti berikut:


Kemahiran Bahasa

Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Melayu. Dalam mencapai kemahiran bahasa dalam standard ini, Setiap kemahiran tersebut telah diorganisasikan seperti berikut:

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.

Kemahiran Membaca

Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan yang sesuai. Di samping itu, melalui kemahiran ini murid juga berupaya menghayati teks yang dibaca.

Kemahiran Menulis

Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan
idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

Aspek Seni Bahasa

Aspek seni bahasa merujuk kebahasaan, keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Pada Tahap II, murid diperkenalkan dengan seni khat Nasakh bagi memberi pendedahan tentang asas seni penulisan khat. Hal ini diharapkan dapat memupuk minat murid terhadap penulisan khat. Melalui pembelajaran aspek ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.

Aspek Tatabahasa

Aspek tatabahasa merujuk morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan dan dilaksanakan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis.

Standard Kandungan Pendidikan Bahasa Melayu
(Tahap I)

Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

 1. Mendengar dan memberikan respons.
 2. Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

Kemahiran Membaca

 1. Asas membaca dan memahami.
 2. Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik.

Kemahiran Menulis

 1. Asas Menulis.
 2. Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna.
 3. Menghasilkan Penulisan.

Aspek Seni Bahasa

 1. Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
 2. Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
 3. Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan
 4. kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.

Aspek Tatabahasa

 1. Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.
 2. Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks.
 3. Memahami dan membina ayat mengikut konteks.


Standard Kandungan Pendidikan Bahasa Melayu
(Tahap II)


Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

 1. Mendengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi dalam situasi formal, dan situasi tidak formal.
 2. Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
 3. Bercerita, dan menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Kemahiran Membaca

 1. Asas membaca dan memahami.
 2. Membaca, memahami, dan menaakul bahan multimedia.
 3. Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

Kemahiran Menulis

 1. Asas Menulis.
 2. Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna.
 3. Menghasilkan Penulisan.

Aspek Seni Bahasa

 1. Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
 2. Menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
 3. Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif.
 4. Mengaplikasikan, menghayati dan menghasilkan unsur keindahan dalam tulisan khat jawi.

Aspek Seni Tatabahasa

 1. Memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks.
 2. Memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks.
 3. Memahami dan membina ayat mengikut konteks.

Sumber: Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2017). Buku Penerangan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017). Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia

maklum balas

Terbaru Lebih lama

BACA JUGA