Ketua Jabatan dalam Sistem ePROPER


"Ketua  Jabatan"  bermaksud  Ketua  Setiausaha  Kementerian Pendidikan   Malaysia,   Ketua  Setiausaha   Kementerian   Pendidikan Tinggi, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia atau mana-mana pegawai yang  diwakilkan  kuasa  secara  bertulis  oleh  Ketua  Jabatan  untuk bertindak bagi pihaknya dan bertanggungjawab mengendali dan mengemas  kini  Buku  Perkhidmatan  Kerajaan  (BPK)  seperti  yang berikut:


  1. Pegawai yang berkhidmat di Bahagian-Bahagian  KPM dan KPT, Ketua Jabatan ialah Pengarah  atau Setiausaha  Sahagian yang berkenaan;
  2. Pegawai yang berkhidmat  di lnstitut Pendidikan  Guru  Malaysia (IPGM) dan  Kampus-kampusnya,  Ketua  Jabatan  ialah  Rektor IPGM atau Pengarah bagi IPG  Kampus yang berkenaan;
  3. Pegawai yang berkhidmat di Politeknik, Kolej Komuniti dan Kolej Matrikulasi, Ketua Jabatan ialah Pengarah di institusi yang berkenaan;
  4. Pegawai yang berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri, Ketua Jabatan ialah  Pengarah  Pendidikan Negeri;
  5. Pegawai yang berkhidmat di Pejabat Pendidikan Daerah, Ketua Jabatan  ialah  Pegawai Pendidikan Daerah;
  6. Pegawai  yang berkhidmat  di Kolej Vokasional,  Ketua Jabatan ialah  Pengarah  Kolej Vokasional yang berkenaan;
  7. Pegawai  yang  berkhidmat  di  sekolah  menengah  dan  rendah Pusat Tanggungjawab   (PT J),   Ketua  Jabatan  ialah   Pengetua dan Guru Besar sekolah yang berkenaan; dan
  8. Pegawai  yang  berkhidmat  di  sekolah  menengah  dan  rendah bukan PTJ,  Ketua Jabatan  ialah Pengarah Pendidikan  Negeri/ Pegawai Pendidikan Daerah.

maklum balas